Tien Giang
TT Huyện Trạm sữa Hộ Đàn bò SL sữa/ ngày(kg)
1 Cái bè          
2 Châu thành          
3 Chợ gạo          
Cộng   718