Son La
TT Huyện Trạm sữa Hộ Đàn bò SL sữa/ ngày(kg)
1 Mộc châu       3,000 45,000
Cộng   3,000 45,000