Nghe An

TT Huyện Trạm sữa Hộ Đàn bò SL sữa/ ngày(kg)
1 Thái hòa- Nghĩa Đàn     45 200 2,000
2 Quỳnh Lưu     60 90 900
3 Trại bò Vinamilk     1 2,500 25,000
4 Trại bò TH     1 6,500 143,000
Cộng 107 9,290 170,900