Nghệ An
TT Huyện Trạm sữa Hộ Đàn bò SL sữa/ ngày(kg)
1 Thái hòa- Nghĩa Đàn     45 200 2,000
2 Quỳnh Lưu     60 90 900
3 Trại bò Vinamilk     1 2,500 25,000
4 Trại bò TH     1 20.000 180.000
Cộng 107 22.790 207.900