Ba Ria - Vung Tau
TT Huyện Trạm sữa Hộ Đàn bò SL sữa/ ngày(kg)
1 Tân Thành Trần ngọc Quý Ấp Tân Tiến xã Châu Pha 17 300 2,700
Cộng 17 300 2,700