Soc Trang
TT Huyện Trạm sữa Hộ Đàn bò SL sữa/ ngày(kg)
1 Mỹ Tú          
2 Mỹ Xuyên          
3 Trần Đề          
4 Châu Thành          
Cộng 1,207 2,635 10,500