HoChiMinh City
TT Huyện Trạm sữa Hộ Đàn bò SL sữa/ ngày(kg)
1 Củ Chi       41,000 492,000
2 Hóc Môn       21,000 252,000
3 Quận 12,       20,000 240,000
4 Bình chánh      
5 Thủ Đức      
Cộng 8,880 82,000 984,000