Long An
TT Huyện Trạm sữa Hộ Đàn bò SL sữa/ ngày(kg)
1 Huyên Đức Huệ          
2 Huyên Đức Hòa          
3 Thị xã Tân An          
Cộng   6,300