Tay Ninh
TT Huyện Trạm sữa Hộ Đàn bò SL sữa/ ngày(kg)
1 Tràng Bảng     132 2,149 7,800
Cộng 132 2,149 7,800