Binh Duong
TT Huyện Trạm sữa Hộ Đàn bò SL sữa/ ngày(kg)
1 Bến Cát       300 4,500
2 Dầu Tiếng          
3 Thủ Dầu một          
4 Phú Giáo          
Cộng   300 4,500