Lam Dong
TT Huyện Trạm sữa Hộ Đàn bò SL sữa/ ngày(kg)
1 Bảo Lộc       700 10,500
2 Đức Trọng       2,000 30,000
3 Thanh Sơn - Đơn Dương       700 11,900
4 Đà lạt milk       600 10,200
Cộng   4000 62,600