Binh Dinh
TT Huyện Trạm sữa Hộ Đàn bò SL sữa/ ngày(kg)
1 Vinamilk     1 1,148 17,220
Cộng 1 1,148 17,220