Thanh Hoa
TT Huyện Trạm sữa Hộ Đàn bò SL sữa/ ngày(kg)
1 Công Ty CP sữa lam sơn     1 796 11,144
Cộng 1 796 11,144