Quang Ninh
TT Huyện Trạm sữa Hộ Đàn bò SL sữa/ ngày(kg)
1 Đông Triều Đinh văn Hồng Xã Bình Khê 100 400 1,500
Cộng 100 400 1,500