Vinh Phuc
TT Huyện Trạm sữa Hộ Đàn bò SL sữa/ ngày(kg)
1 Vĩnh tường Ông Tuấn đồng An lão - Vĩnh Thịnh 345 1,400 8000
Ông Học An lão - Vĩnh Thịnh 2,500
2 Vĩnh Yên Trang trại Hoàng Gia Xã Định Trung 1 80 300
3 Yên Lạc HTX Bò sữa Trung Nguyên Xã Trung Nguyên 8 34 400
Dũng Quỳnh   22 180 980
4 Lập Thạch HTX Bò sữa Thái hòa Xã Thái Hòa 25 70 600
Cộng 401 1,764 12,780