Tuyen Quang
TT Huyện Trạm sữa Hộ Đàn bò SL sữa/ ngày(kg)
1 VNFM - Sơn dương     1 750 9,000
2 Hoàng khai - Súy     1 100 800
3 Phú Lâm - Vinamilk     1 1,500 15,000
Cộng 3 2,350 24,800